certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Preguntes freqüents

Accès als estudis – Alumnat ja matriculat –  Assistència – Certificats – Cursos d’estiuCrèdits universitaris – C1

Accès als estudis

Qué necessito per accedir als estudis de les EOI?

Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en els períodes indicats al web Gencat.
A l’EOI de Tàrrega es fa la modalitat de cursos extensius: durant tot el curs de setembre a maig, dues hores i mitja de classe en dies alterns.
Altres escoles poden oferir cursos semi-presencials, intensius o flexibilitzat. Consulteu Ensenyament d’idiomes.
A quina edat puc començar a estudiar a l’EOI?

L’edat mínima per estudiar a les EOI és la següent:

 • per a qualsevol llengua, haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
 • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera en l’ESO, haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

En quin curs em puc preinscriure? Informació vàlida de 1r a 5è curs.

 • Al primer curs, per alumnes principiants.
 • Al segon, tercer,  quart o cinquè curs, si es té aprovat el curs anterior en una altra EOI o si  s’està en possessió d’un dels títols expedits per un organisme extern reconegut per aquest efecte segons la taula d’exempcions publicada al final del formulari de preinscripció. Si es posa un nivell no acreditat en aquesta taula, s’anul·la la possibilitat de matricular-se.En tots els altres casos s’ha d’optar per l’opció “test de nivell”: s’assignarà el curs segons el resultat obtingut al fer-lo.

He estat alumne/a fins ara d’un idioma. Ara vull matricular-me d’un idioma nou. Què he de fer?

Quan es vol començar l’estudi d’un nou idioma s’ha de fer preinscripció com alumne/a nou.

Que passa un cop feta la preinscripció?

 • Hi pot haver un sorteig per saber si es pot passar a la fase de Test de Nivell (no sempre i no per tots els idiomes, s’ha de consultar el web de les escoles a les quals s’ha optat)
 • Hi ha un sorteig de les places ofertades a continuació de la fase de Test de Nivell.
 • S’ha de formalitzar la matrícula. Estar preinscrit no significa estar matriculat. Consulteu atentament el calendari de matrícula de l’escola on entreu. Es perd l’opció a matricular-se si s’arriba tard.

Matrícula i situació de l’antic alumnat

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat de matrícula i la garantia de plaça com a antic alumne?

Només l’alumnat de l’any acadèmic immediatament anterior té prioritat de matrícula i plaça garantida. La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Puc canviar d’escola durant el curs?

Si es produeix un canvi de domicili, de feina o qualsevol altre causa, es pot demanar un trasllat de matrícula viva cap a una altra escola en un termini publicat anualment.

El trasllat de matrícula viva d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

Assistència

Ès obligatori venir a classe?

En el cas de la modalitat d’aprenentatge presencial, l’assistència és imprescindible perquè es pugui donar el procés d’intercanvi d’informació entre professorat i alumnat. Es recorda que segons la Resolució de començament de curs: “En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat/avaluada de forma contínua, i només podrà presentar-se a una prova de final de curs”.

Qué he de fer si un dia no puc venir a classe?

Menors de 16 anys: cal aportar un justificant dels pares o tutors legals, el dia de la reincorporació a classe (model per omplir disponible en aquest web a Tràmits i autoritzacions).

Si un cop començat el curs em sorgeix algun impidement que em priva de continuar assistint a classe, què he de fer?

És convenient fer una renúncia a la matrícula, ja que així la convocatòria no comptarà a efectes de repeticions. Aquesta renúncia s’ha de fer en el termini indicat a les normes administratives de l’EOI de Tàrrega actualitzades cada curs.

Puc assistir a classe com a oient, sense estar matriculat?

No existeix aquesta modalitat.

Hi ha alguna modalitat d’ensenyament no presencial?

Es pot optar per l’aprenentatge de l’anglès mitjançant l’IOC Idiomes (Institut Obert de Catalunya).  Algunes EOI ofereixen ensenyament semi-presencial: consulteu Ensenyament d’idiomes.

Certificats

Sent alumne/a de l’escola, quina certificació puc tenir?

 • Certificat de Nivell Bàsic lliurat per l’escola un cop superat el segon curs de Nivell Bàsic.
 • Certificat de Nivell Intermedi un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del tercer curs.
 • Certificat de Nivell Avançat un cop superades les proves unificades a tota Catalunya del segon curs de Nivell Avançat.
 • Certificat de Nivell C1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de C1.
Si no soc alumne, em puc presentar als exàmens?
Si. En anglès hi ha dues sessions: extraordinària al febrer i ordinària al juny. Pels altres idiomes, hi ha la sessió ordinària al juny.
Veure les informacions publicades cada curs a Gencat/Ensenyament actualitzades cada curs. Les inscripcions es fan molt aviat:
 • Sessió extraordinària de febrer (només anglès, Nivell Intermedi i Nivell Avançat)): al novembre.
 • Sessió ordinària de juny (tots els idiomes): al febrer.

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

 • Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.
 • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.
 • No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.
A quins exàmens em puc presentar per lliure?
 • Proves per l’obtenció del títol de Nivell Intermedi
 • Proves per l’obtenció del títol de Nivell Avançat
 • A partir de final de curs 2015 proves per l’obtenció del Certificat C1
Veure mostres d’exàmens a Gencat/Ensenyament

Cursos d’estiu

Un curs d’estiu em dóna dret a plaça per a un curs regular?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció.

Si sóc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?

No, si sóu o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic.

Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

Depèn. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació.

Un curs d’estiu em dóna dret a matricular-me com a alumne/a oficial al nivell següent?

No. La durada d’un curs d’estiu és inferior a la d’un curs reglat, però, si heu assolit un curs d’estiu, esteu exempt de fer el test de nivell dels cursos regulars i podreu accedir al nivell indicat en el certificat que rebreu.

Crèdits universitaris

Els cursos de l’EOI de Tàrrega donen crèdits de lliure elecció reconeguts per les universitats?

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars (130 hores), d’estiu (80 hores) i monogràfics (durada variable) de l’EOI de Tàrrega o qualsevol altre EOI.  Cal consultar el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits a la secretaria de cada facultat.

Quants crèdits convaliden els cursos d’estiu, monogràfics, de formació per al professorat i/o regulars?

Depèn del curs i de la universitat. L’alumnat s’ha d’adreçar a la secretaria de la seva facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs corresponent.

 

Nivell C1

Com puc accedir a un curs C1?

A l’EOI de Tàrrega s’ofereix el  curs de C1 d’anglès

Per l’alumnat de francès de l’EOI de Tàrrega que ha aprovat el Certificat de Nivell Avançat, oficial o lliure, hi ha la possibilitat d’optar per una escola on s’imparteix el C1 de francès.

On puc trobar informacions sobre el C1?

Podeu consultar la pàgina de Gencat/ensenyament sobre els objectius i continguts de C1 i informacions generals i mostres d’exàmens.

Si m’interessa aquest curs, quan m’he de matricular i que he de fer?

Consulteu el web Gencat.