certificació ISO 9001

PLA D’OBERTURA – Juny 2020 

Aquest Pla d’obertura regula el funcionament dels darrers dies lectius del mes de juny. Segueix les directrius del Departament d’Educació, i serà d’aplicació a partir del moment en què el municipi de Tàrrega entri en fase 2 de desescalada. Un cop presentat el Pla al professorat, se’n farà arribar una còpia als membres del Consell escolar per tal que n’estiguin assabentats. De la mateixa manera, cada alumne el rebrà a la seva bústia de correu.

En farem difusió a través de l’espai web de l’escola.

HORARI D’OBERTURA JUNY 2020

L’escola romandrà oberta dilluns i dimarts de 8 a 14 hores.

ACCÉS A L’ESCOLA

Tothom que accedeixi a l’escola ha de dur mascareta. Es prioritzarà l’atenció administrativa i consultes per correu electrònic eoitarrega@xtec.cat o telèfon 973 313 006.

Cas que sigui necessària l’atenció presencial, caldrà concertar una cita prèvia.

INFORMACIÓ FINAL DE CURS

El curs acabarà el 19 de juny de manera telemàtica. No es farà cap classe lectiva presencial.

Les activitat avaluatives del 8 al 18 de juny seran telemàtiques.

Les qualificacions finals es publicaran el 23 de juny mitjançant el web de l’escola:

Accés web EOI Tàrrega

Prioritzarem l’atenció a l’alumnat via telefònica i/o virtual.

ATENCIÓ PRESENCIAL

L’atenció presencial anirà a càrrec de l’equip directiu i el personal d’administració i serveis que la direcció determini, sens perjudici que, si les circumstàncies ho fan necessari, es pugui requerir la presència al centre de personal docent.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA: SECRETARIA

S’atendran les consultes prioritàriament per telèfon i correu electrònic.

S’atendran presencialment i de manera individual els usuaris que hagin demanat prèviament dia i hora.

CONSERGERIA

S’atendran possibles usuaris presencials a l’entrada del centre.

PREVISIÓ D’ALUMNAT AL CENTRE

La previsió d’alumnes que vulguin venir al centre és pràcticament nul·la, ja que  cada grup d’alumnes ha treballat de manera telemàtica amb el seu professorat durant tot el període de confinament.

Es prioritzarà l’atenció telefònica i/o correu electrònic i/o videoconferència.Tanmateix, amb caràcter voluntari, l’alumnat podrà sol·licitar al seu professor/a dia i hora per atenció tutorial, que es durà a terme en horari d’obertura del centre (de 9 a 14h. dilluns i dimarts) del 8 al 18 de juny.

Per qualsevol gestió administrativa caldrà demanar cita prèvia per telèfon 973 313 006 o correu electrònic de l’escola eoitarrega@xtec.cat.

És requisit indispensable per accedir al centre el lliurament d’una declaració de responsabilitat pel que fa a la COVID-19

Declaració responsable majors d’edat

Declaració responsable menors d’edat

BIBLIOTECA

L’horari de biblioteca serà de 9 a 14 hores dilluns i dimarts.

El retorn de material es farà a la caixa de devolucions situada a l’entrada de l’escola i el material retornat quedarà 14 dies en quarantena.

Les consultes de material es faran per telèfon 973 313 006 o correu electrònic eoitarrega.biblioteca@gmail.com.

El préstec de material presencial es farà amb cita prèvia.

REFERÈNCIES

Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest curs i per al proper 2020-2021:

Accés aquí

Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021:

Accés aquí

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (per al desplegament del Pla d’Obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) – JUNY 2020:

Accés aquí