certificació ISO 9001

Matrícula de l’antic alumnat per al curs 2019-2020

Nivells Bàsic (1r i 2n) – Intermedi B1 (3r), B2.1 (4t) i B2.2 (5è) – Avançat C1

4 – 9 de juliol (fora de termini)

L’alumne/a que desitja matricular-se fora de termini haurà de seguir el procediment de preinscripció i matrícula del nou alumnat

 

Informacions generals

Tot l’antic alumnat fins a 5è curs inclòs així com l’alumnat de C1 repetidor ha de fer la matrícula al mes de juliol per conservar la seva oficialitat i plaça

CALENDARI MATRÍCULA

 

Ets docent?

Ara pots aprendre idiomes a l’EOI amb el programa PIA+. Informa’t a XTEC

FORMACIÓ DOCENTS  

 Calendari, dies de classe, professorat i llibres de text:

ANGLÈS FRANCÈS

 

Dates importants:

La matricula s’inicia el dijous 4 de juliol a les 9 del mati. La resta de franges de matrícula s’aniran obrint a les 09.00 h del dia que els hi correspongui sense tancar l’anterior franja.

Si la matrícula és en dia no laborable s’amplia el termini de pagament fins l’endemà.

4 i 5 de juliol: alumnes de 1r a 5è aptes que volen matricular-se a un grup de la mateixa franja horària.

6 i 7 de juliol: alumnes de 1r a 5è aptes que volen matricular-se a un grup d’una franja horària diferent.

8 i 9 de juliol: alumnes de 1r a C1 no aptes, no qualificats o no presentats i en situació de renúncia.

Cal imprimir els resguards de matrícula. S’haurà de fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la  matrícula telemàtica.

9 de juliol, últim dia per matricular-se: l’alumne que no es matriculi durant el període que li toca perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja  ho hagin fet. 

11 i 12 de juliol: resolució d’incidències si escau, presencialment a l’escola.

Després de fer la matrícula: En el cas de tenir reducció de taxa o preu públic de la matrícula, després de fer el pagament de la mateixa s’ha de fer arribar a l’escola fotocòpia del resguard de la matrícula i  fotocòpia de l’acreditació de reducció de taxa o preu públic de la matrícula abans del 22 de juliol de 2019.

Trasllat de matrícula

 • De manera extraordinària, i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula els dies 15 i 16 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 22 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

L’alumne/a que desitja matricular-se fora de termini haurà de seguir el procediment de preinscripció i matrícula del nou alumnat

Beques d’estudi del Ministeri d’Educació

100% de bonificació.

Els sol·licitants de beca han d’ingressar l’import de la taxa corresponent quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre.

BEQUES

Les beques d’estudi MEC es solen actualitzar la segona quinzena del mes d’agost

Preu de la matrícula

Es paga només una vegada el moment de formalitzar la matrícula.

INFOS PREUS PDF

Entitat bancària: CaixaBank

Matrícula de Nivell Bàsic (1r i 2n) i Nivell C1

Matrícula ordinària*: 275 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició curs*: 357,50 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició 3a vegada*: 495 € + 30 € de quota de material

*Preus públics d’acord amb el que estableix l’Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes. (DOGC núm. 6885 de 04/06/2015).

Bonificacions i exempcions en l’import dels preus públics de matrícula:

 • 50% de bonificació:  (137,50€ matrícula ordinària o 178,75€ matrícula per segona vegada en el mateix curs i per 3a vegada 247,50 €) alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
 • 100% de reducció:
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999)
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
  • Persones víctimes de violència de gènere
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
  • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula)
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades meors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.

 

Matrícula de B1 (3r), B2-1 (4t) i B2-2 (5è)

Matrícula ordinària: 286 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició curs: 371,80 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició 3a vegada: 514,80 € + 30 € de quota de material

*Taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya d’acord amb el que estableix la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i de la creació de diversos impostos. (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017)

Reduccions en l’import de les taxes de matrícula:

 • 50% de reducció:  (143 € per matrícula ordinària i 185,90 per matrícula per segona vegada en un mateix curs i per 3a vegada 257,40 €) alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
 • 100% de reducció:
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999)
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
  • Persones víctimes de violència de gènere
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
  • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula)
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades meors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.
 • Totes les informacions sobre taxes i preus públics, bonificacions i exempcions a gencat.cat

Taxes – Preus públics – bonificacions

 

Inici de les classes

Dijous 26 de setembre – Dilluns 30 de setembre, segons els grups.