certificació ISO 9001

MATRÍCULA NOU ALUMNAT DE 1R A C1

ANGLÈS I FRANCÈS

Des del 16 de setembre a les 20:00 hores fins el 18 de setembre a les 23:55 hores

MATRÍCULA ON LINE FORA DE TERMINI

Es formalitza la matrícula després de la preinscripció (31/08 – 03/09 de 2020). Cas de no haver fet aquest pas, podeu trucar a l’escola o enviar un correu electrònic i us informarem del procediment a seguir en el vostre cas.

Preu de la matrícula

S’efectua el pagament només una vegada, en el moment de formalitzar la matricula.

Entitat bancària: CaixaBank

Matrícula fora de termini: s’ha de passar per l’escola per fer els tràmits i recollir la documentació (matrícula i full de pagament).

Matrícula dins del termini: Pagament en línia o per ServiCaixa amb tarja de qualsevol entitat bancària.

 

Beques d’estudi MEC

Informació i sol·licitud

Preu de la matrícula

Es paga només una vegada el moment de formalitzar la matrícula.

Entitat bancària: CaixaBank

Matrícula de Nivell Bàsic (1r i 2n) i Nivell C1

Matrícula ordinària*: 275 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició curs*: 357,50 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició 3a vegada*: 495 € + 30 € de quota de material

*Preus públics d’acord amb el que estableix l’Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes. (DOGC núm. 6885 de 04/06/2015).

Bonificacions i exempcions en l’import dels preus públics de matrícula:

 • 50% de bonificació:  (137,50€ matrícula ordinària o 178,75€ matrícula per segona vegada en el mateix curs i per 3a vegada 247,50 €) alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
 • 100% de reducció:
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999)
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
  • Persones víctimes de violència de gènere
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades meors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.

 

Matrícula de B1 (3r), B2-1 (4t) i B2-2 (5è)

Matrícula ordinària: 286 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició curs: 371,80 €* + 30 € de quota de material

Matrícula repetició 3a vegada: 514,80 € + 30 € de quota de material

*Taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya d’acord amb el que estableix la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i de la creació de diversos impostos. (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017)

Reduccions en l’import de les taxes de matrícula:

 • 50% de reducció:  (143 € per matrícula ordinària i 185,90 per matrícula per segona vegada en un mateix curs i per 3a vegada 257,40 €) alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
 • 100% de reducció:
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33%
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999)
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat
  • Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció
  • Persones víctimes de violència de gènere
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior)
  • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula)
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades meors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.
 • Totes les informacions sobre taxes i preus públics, bonificacions i exempcions a gencat.cat

Taxes – Preus públics – bonificacions

 

Calendari, dies de classe, professorat i llibres de text

ANGLÈSFRANCÈS

Inici de les classes

Dijous 24 o dilluns 28 de setembre de 2020 segons els grups.