certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN LLENGÜES ESTRANGERES

Curs 2018 – 2019

Cursos extensius d’anglès a les EOI per a professorat (PIA) – Reserva de francès

Enllaç cap a Formació en Llengües Estrangeres (pàgina  XTEC) per a antic i nou alumnat

Antic alumnat PIA

Totes les informacions per descarregar en pdf: Matrícula curs 2018 – 2019 antic alumnat PIA EOI Tàrrega

MATRICULA’T PULSANT AQUÍ!

La matrícula s’obrirà del  2 al 4 de juliol de 2018 per franges com està descrit a continuació:

Termini de matrícula* Accès a C1 Accès a 4t i 5è
Dilluns 2 de juliol Alumnes de 5è del curs 2017 – 2018 que hagin aprovat la prova de certificat B2 amb una nota de 75 – 100 punts. Alumnes de 4t del curs 2017 – 2018 que han obtingut la qualificació d’APTE/A.
Dimarts 3 de juliol . Alumnes de 5è del curs 2017 – 2018 que hagin aprovat la prova de certificat B2 amb una nota de 65 – 74.99 punts. Alumnes de 4t i 5è del curs 2017 – 2018 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA o NO PRESENTAT/DA **
Dimecres 4 de juliol Alumnes de C1 del curs 2017 – 2018 NO PRESENTAT/DA, NO QUALIFICAT/DA, NO APTE/A o que van fer RENÚNCIA de matrícula. ** Alumnes de 4t i 5è del curs 2017 – 2018 que van fer RENÚNCIA de matrícula.

* Cada nou termini s’obrirà a les 09:00 hores sense tancar l’anterior franja.

** L’antic alumnat es beneficiarà de les mateixes condicions de matrícula si aprova el curs i es matricula del  nivell següent.

Només haurà de pagar la quota de material de 30€ a Caixabank per tot el curs i portar el resguard de pagament a l’escola.

En els casos dels alumnes repetidors, s’haurà d’abonar la taxa o preu públic establerts.

Nou alumnat PIA (4t, 5è i C1)

Inscripcions via XTEC (formació): 3 – 14 de setembre

Presentació de les acreditacions, prova de nivell nou alumnat (4 i 5è) i prova d’ordre C1: pendent de publicació

Reserva de francès

Antic alumnat de francès: dies 12 i 13 de juliol  matrícula antic alumnat presencialment a l’escola

Nou alumnat de francès i prova de nivell en línia: apartat “Formació/Reserva places” del portal XTEC

L’antic alumnat es beneficiarà de les mateixes condicions de matrícula si aprova el curs i es matricula del  nivell següent.

Només haurà de pagar la quota de material de 30€ a Caixabank per tot el curs i portar el resguard de pagament a l’escola.

En els casos dels alumnes repetidors, s’haurà d’abonar la taxa o preu públic establerts.

Informacions específiques de l’escola

Inici de les classes: dilluns 24 o dimarts 25 de setembre segons els grups.

Consulteu els horaris de classe PIA i francès i els llibres de text pulsant els botons de sota:

ANGLÈS FRANCÈS

Informació C1

C1 curs 2018 – 2019: descarregueu el full informatiu en format pdf

Prova d’ordre nou alumnat PIA (període de sol·licitud pendant d’actualització) La prova l’han de fer:

 • les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2017;
 • les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat de l’escola oficial d’idiomes (nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR del Consell d’Europa). La prova consta de dues parts, que es faran el mateix dia:

 • Primera part (durada aproximada: 60 minuts)
  • Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)
  • Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules que cal triar entre dues opcions)
 • Segona part (durada aproximada: 5 minuts)
  • Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

Documentació que cal presentar el dia de la prova:

 • document d’identificació personal, que inclogui una fotografia, per demostrar la identitat al començament de la primera part del test i, si escau, a la segona part.
 • el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del MERC del Consell d’Europa.

Mostres de proves de nivell avançat (B2) Taula d’equivalències de certificats