certificació ISO 9001

Normativa

Trobareu aquí les versions actualitzades de la documentació estratègica del centre. Si descarregueu la versió penjada, recordeu que pot quedar obsoleta un cop s’actualitzi una nova versió del document.

NORMES ADMINISTRATIVES

Les normes administratives són un resum de tot el que s’ha de saber sobre matrícula, drets i obligacions.

NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són el reglament normatiu propi de l’escola.

PROJECTE EDUCATIU  

El Projecte Educatiu (PE). L’enllaç porta al document general, comú a tots els ensenyaments impartits a l’escola.

 PLA D’EMERGÈNCIA


El pla d’emergència és un document que s’actualitza anualment. Hi consta el desenvolupament de simulacre de sortida d’emergència.

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT  

Funcions,drets i deures dels representants de l’alumnat.