certificació ISO 9001

Normativa

Trobareu aquí les versions actualitzades de la documentació estratègica del centre. Si descarregueu la versió penjada, recordeu que pot quedar obsoleta un cop s’actualitzi una nova versió del document.

NORMES ADMINISTRATIVES

 

Les normes administratives són un resum de tot el que s’ha de saber sobre matrícula, drets i obligacions.

 

NOFC

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) són el reglament normatiu propi de l’escola.

 

PGA

La Programació General Anual (PGA) és un document aprovat en Consell Escolar que recull els objectius fixats i les activitats programades pel curs i en preveu l’avaluació.

 

 

Projecte Educatiu  

El Projecte Educatiu (PE). L’enllaç porta al document general, comú a tots els ensenyaments impartits a l’escola.

 

 

 Pla d’emergència


El pla d’emergència és un document que s’actualitza anualment. Hi consta el desenvolupament de simulacre de sortida d’emergència.

 

Representants de l’alumnat  

Funcions,drets i deures dels representants de l’alumnat.

 

Projecte de direcció

El projecte de direcció defineix els objectius i estratègies durant un mandat.

 

Memòria de direcció 18 – 19

La memòria de direcció fa el balanç de les activitats del curs. Conté informacions i reflexions de la memòria del pla de corresponsabilitat.

 

Memòria de departament 18 – 19

La memòria de departament d’idiomes completa la memòria de direcció. Detalla les activitats dutes a terme durant el curs pels dos idiomes: anglès i francès.

 

Memòria de qualitat 18 – 19

La memòria del Pla de Qualitat i Millora Contínua recull el treball fet durant un curs. Ajuda a veure els aspectes que s’han de millorar i permet impulsar noves accions per la millora contínua.