certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Normativa

Trobareu aquí les versions actualitzades de la documentació estratègica del centre. Si descarregueu la versió penjada, recordeu que pot quedar obsoleta un cop s’actualitzi una nova versió del document.

Normes Administratives 2017-2018: document

Les normes administratives són un resum de tot el que s’ha de saber sobre matrícula, drets i obligacions.

Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC): document

Les NOFC són el reglament normatiu propi de l’escola.

Programació General Anual (PGA) 2017-2018: document
La PGA és un document aprovat en Consell Escolar que recull els objectius fixats i les activitats programades pel curs i en preveu l’avaluació.

Projecte Educatiu de Centre (PEC): document general

El PEC defineix l’orientació pedagògica de l’escola.

Pla d’Emergència : pla emergència17-18
El pla d’emergència és un document que s’actualitza anualment. Hi consta el desenvolupament de simulacre de sortida d’emergència.

Funcions,drets i deures dels delegats de l’alumnat: document

Projecte de Direcció 2014-2018: document

El projecte de direcció defineix els objectius durant un mandat.

Memòria de direcció curs 2016-2017: document

La memòria de direcció fa el balanç de les activitats del curs. Conté informacions i reflexions de la memòria del pla de coresponsabilitat.

Memòria interdepartamental curs 2016-2017: document

La memòria interdepartamental completa la memòria de direcció. Detalla les activitats dutes a terme durant el curs pels dos departaments: anglès i francès.

Memòria del Pla de Qualitat i Millora Contínua 2016-2017: document.

La memòria del Pla de Qualitat i Millora Contínua recull el treball fet durant un curs. Ajuda a veure els aspectes que s’han de millorar i permet impulsar noves accions per la millora contínua.