certificació ISO 9001
Avinguda Onze de Setembre, 4 973 31 30 06 eoitarrega@xtec.cat

Normativa

Trobareu aquí les versions actualitzades de la documentació estratègica del centre. Si descarregueu la versió penjada, recordeu que pot quedar obsoleta un cop s’actualitzi una nova versió del document.

 

Normes administratives

Les normes administratives són un resum de tot el que s’ha de saber sobre matrícula, drets i obligacions.

 

NOFC

Les Normes d’Organització i Furncionament de Centre són el reglament normatiu propi de l’escola.

 

Programació General Anual (PGA) 2018-2019: pendent de publicació
La PGA és un document aprovat en Consell Escolar que recull els objectius fixats i les activitats programades pel curs i en preveu l’avaluació.

 

PE

El Projecte Educatiu (PE). L’enllaç porta al document general, comuna a tots els ensenyaments impartits a l’escola.

 

Pla d’emergència 17 -18


El pla d’emergència és un document que s’actualitza anualment. Hi consta el desenvolupament de simulacre de sortida d’emergència.

Pendent d’actualització pel curs 18 – 19.

 

Representants de l’alumnat

Funcions,drets i deures dels representants de l’alumnat.

 

Projecte de Direcció 2018 – 2022: pendent de publicació.

El projecte de direcció defineix els objectius i estràtègies durant un mandat.

 

Memòria de direcció 17 – 18

La memòria de direcció fa el balanç de les activitats del curs. Conté informacions i reflexions de la memòria del pla de coresponsabilitat.

 

Memòria interdepartamental 17 – 18

La memòria interdepartamental completa la memòria de direcció. Detalla les activitats dutes a terme durant el curs pels dos departaments: anglès i francès.

 

Memòria de qualitat 17 – 18

La memòria del Pla de Qualitat i Millora Contínua recull el treball fet durant un curs. Ajuda a veure els aspectes que s’han de millorar i permet impulsar noves accions per la millora contínua.