certificació ISO 9001
Convalidacions de matèries del batxillerat per a alumnes que cursen llengües estrangeres simultàniament en una EOI
 
Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera
en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la
darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de
modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de
les condicions següents:
– Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que
ofereix el centre.
– Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.
La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament
amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de
Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar
corresponent.
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar
amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.
 
 
Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat