certificació ISO 9001

Matrícula de l’antic alumnat per al curs 2021-2022

Nivells Bàsic (1r i 2n) – Intermedi B1 (3r), B2.1 (4t) i B2.2 (5è) – Avançat C1

La matrícula es formalitza per la INTRANET de secretaria amb el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya personals i intransferibles.

Abans d’accedir a l’aplicació de matrícula, es recomana llegir les informacions d’aquesta pàgina.

EM MATRICULO

Informacions generals

Tot l’antic alumnat de A1 a C1 inclòs inclòs de fer la matrícula al mes de juliol per conservar la seva oficialitat i plaça.

MATRÍCULA ANTIC ALUMNAT

 

Ets docent?

Consulta a XTEC la informació referent a les característiques  del programa PIA+ EOI/IOC per totes les llengües per al curs 2021 – 2022.

FORMACIÓ DOCENTS

TRASLLATS DE MATRÍCULA

TRASLLATS DURANT EL MES DE JULIOL
 
L’alumne ha de sol·licitar el trasllat a l’escola de destí els dies 12 i 13 de juliol de 2021.
Per a traslladar la vostra matrícula a l’EOI de Tàrrega, haureu d’adreçar un correu a: eoitarrega@xtec.cat  i adjuntar:
 
  • Formulari de trasllat emplenat
  • Full de matrícula de l’escola d’origen
  • Resguards de pagament a l’escola d’origen
  • Còpia del DNI per les dues cares

Dates importants:

La matricula s’inicia el dijous 1 de juliol a les 9 del mati. La resta de franges de matrícula s’aniran obrint a les 09.00 h del dia que els hi correspongui sense tancar l’anterior franja.

Si la matrícula és en dia no laborable s’amplia el termini de pagament fins l’endemà.

1 i 2 de juliol: alumnes de A1 (1r) a B2.2 (5è) aptes que volen matricular-se a un grup de la mateixa franja horària.

3 i 4 de juliol: alumnes de A1 (1r) a B2.2 (5è) aptes que volen matricular-se a un grup d’una franja horària diferent.

5 i 6 de juliol: alumnes de A1 (1r)  a C1 no aptes, no qualificats o no presentats i en situació de renúncia.

Cal imprimir els resguards de matrícula. S’haurà de fer l’ingrés en el termini de 24 hores a partir de la formalització de la  matrícula telemàtica.

8 i 9 de juliol: resolució d’incidències si escau, presencialment a l’escola.

Després de fer la matrícula: En el cas de tenir reducció de taxa o preu públic de la matrícula, després de fer el pagament de la mateixa s’ha de fer arribar a l’escola fotocòpia del resguard de la matrícula i  fotocòpia de l’acreditació de reducció de taxa o preu públic de la matrícula abans del 19 de juliol.

Trasllat de matrícula

  • De manera extraordinària, i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula els dies 12 i 13 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 19 de juliol. La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

L’alumne/a que desitja matricular-se fora de termini haurà de seguir el procediment de preinscripció i matrícula del nou alumnat

Els alumnes aptes de C1 d’anglès que vulguin cursar el nivell C2.1 el curs 2021-22 han de fer una preinscripció telemàtica del 31 d’agost al 3 de setembre de 2021 segons la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig.

Preinscripció nou alumnat i C2

Escoles on es pot estudiar C2 d’anglès:

EOI de Lleida, EOI de Tarragona, EOI Barcelona-Drassanes, EOI Barcelona-Vall d’Hebron, EOI de L’Hospitalet del Llobregat, EOI de Girona.

 

 

Beques d’estudi del Ministeri d’Educació

  • 100% de bonificació de la taxa de matrícula (B1, B2.1 i B2.2)
  • 50% de bonificació del preu públic de matrícula (nivell Bàsic, C1 i C2)

Els sol·licitants de beca han d’ingressar l’import de la taxa o preu públic corresponent quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre.

BEQUES

Les beques d’estudi MEC es solen actualitzar la segona quinzena del mes d’agost

Preu de la matrícula

Es paga només una vegada el moment de formalitzar la matrícula.

PREU DE LA MATRÍCULA

 Calendari, dies de classe, professorat i llibres de text:

ANGLÈS FRANCÈS

 

Inici de les classes

Dimecres 22 de setembre o dijous 23 de setembre segons els grups.