certificació ISO 9001

MATRÍCULA CURS 2021 – 2022 DE 1R A C1

Després de fer la preinscripció en línia i haver estat admés/a

15/09 – 17/09

ANGLÈS I FRANCÈS

PREU NIVELL BÀSIC (A1 – A2) i NIVELL AVANÇAT (C1 – C2) PREU NIVELL INTERMEDI B1 – B2.1 – B2.2

Totes les informacions sobre preus públics i taxes

Accés a l’aplicació de matrícula

Alumnat nou

Matrícula en línia de l’alumnat nou que ha fet la preinscripció

EM MATRICULO

RETORN INFORMACIONS PREINSCRIPCIÓ ALUMNAT NOU

Beques d’estudi MEC

Informació i sol·licitud

Preu de la matrícula

Es paga només una vegada el moment de formalitzar la matrícula.

Entitat bancària: CaixaBank

 • Totes les informacions sobre taxes i preus públics, bonificacions i exempcions a gencat.cat

Taxes – Preus públics – bonificacions

Matrícula de Nivell Bàsic (1r i 2n) i Nivell C1

 

Matrícula ordinària*: 275 €* Matrícula repetició curs*: 357,50 €* Matrícula repetició 3a vegada*: 495 €

Serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes**:

30 € per la matrícula ordinària – 39 € per la matrícula repetició curs – 54 € per la matrícula repetició 3ª vegada

*Preus públics d’acord amb el que estableixen:

 • L’ORDRE EDU/155/2020  de 18 de setembre per la qual se surprimexein, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (núm. 8230 de 22 /09/2020).
 • L’ordre EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual es suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de  determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (DOGC núm. 8420 de 28/05/2021.

Bonificacions i exempcions en l’import dels preus públics de matrícula:

Les bonificacions i exempcions són sobre les taxes a abonar. El preu de serveis d’accès a la plataforma  i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes es manté íntegre.

 • 50% de bonificació (137,50€ matrícula ordinària o 178,75€ matrícula per segona vegada en el mateix curs i per 3a vegada 247,50 €:
  • L’alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
  • L’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics que es matricula d’una segona llengua estrangera en una EOI diferent de la seva  llengua estrangera obligatòria del currículum que estudia en el centre educatiu.
  • L’alumnat matriculat en una EOI que cursa una llengua estrangera i vol estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o en una altra escola oficial d’idiomes en una de les llengües que es matriculin.
  • L’alumnat matriculat en una EOI que cursa una llengua estrangera de nivell de 5è,  intermedi B2 (B2.2),  i que es matriculi en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior en aquesta nova llengua estrangera.
  • Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual
 • 100% de reducció:
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial.
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% (persones, els seus cònjugues i els seus fills o filles).
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999
  • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania.
  • Ser aturat o aturada de llarga durada que percep un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania.
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.
  • Persones víctimes de violència de gènere.
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
 • Exempcions específiques (prèvia acreditació documental):
  • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
  • Els i les alumnes guanyadors del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell Bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.

Matrícula de B1 (3r), B2-1 (4t) i B2-2 (5è)

 

Matrícula ordinària*: 286 € Matrícula repetició curs*: 371,80 € Matrícula repetició 3a vegada*: 514,80 €

Serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes**:

30 € per la matrícula ordinària – 39 € per la matrícula repetició curs – 54 € per la matrícula repetició 3ª vegada

 

*Taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya d’acord amb el que estableix l’Ordre EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. (DOGC núm. 8155 de 16 de juny de 2020.

** Preu públic d’acord amb el que estableix l’ordre EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual es suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de  determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació (DOGC núm. 8420 de 28/05/2021.

Bonificacions i exempcions en l’import de les taxes de matrícula:

Les bonificacions i exempcions són sobre les taxes a abonar. El preu de serveis d’accès a la plataforma  i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes es manté íntegre.

 • 50% de bonificació (143 € matrícula ordinària o 185,90€ matrícula per segona vegada en el mateix curs i per 3a vegada 257,40 € :
  • L’alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent, de categoria general o del carnet de família monoparental de categoria general o especial.
 • 100% de bonificació: 
  • Alumnat que disposi del Carnet de família nombrosa vigent de categoria especial.
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% (persones, els seus cònjugues i els seus fills o filles).
  • Persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
  • Certificat de víctima d’actes terroristes o ser cònjuge o fill de la víctima (Llei 32/1999, de 8 d’octubre de Solidaritat amb les víctimes del terrorisme.  (BOE 9-10-1999
  • Persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania.
  • Ser aturat o aturada de llarga durada que percep un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania.
  • Infants o adolescents en acolliment familiar amb el justificant corresponent.
  • Persones víctimes de violència de gènere.
  • Les persones tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat (acreditat mitjançant un certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència).
  • Exempcions específiques (prèvia acreditació documental):
   • Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut la matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat (primera matrícula).
La concurrència en una mateix persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

 

 

ACCÉS A L'APLICACIÓ DE MATRÍCULA

ALUMNAT OFICIAL

Matrícula en línia de l’alumnat que estava inscrit el curs 2020 – 2021: FORA DE TERMINI (s’ha de fer la preinscripció).

La matrícula es formalitza per la INTRANET de secretaria amb el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya personals i intransferibles.

FORA DE TERMINI

Es recomana haver llegit atentament tota la informació general sobre matrícula de l’antic alumnat abans de fer la matrícula:

RETORN INFORMACIONS GENERALS ANTIC ALUMNAT