certificació ISO 9001

Missió, visió i valors

Missió

  • Ensenyar i preparar els alumnes  d’anglès i de francès segons els criteris marcats per Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres validat per les autoritats educatives de la Generalitat de Catalunya.
  • Certificar  els nivells assolits.

Visió

  • Ser un centre de referència en la formació en llengües i cultures estrangeres a la comarca.
  • Ser un punt de trobada entre persones implicades en l’aprenentatge, el coneixement i l’estudi de les llengües i cultures estrangeres.
  • Col.laborar amb centres educatius i entitats per aportar idees i formació.

Valors:

 • Ser un centre plural, obert a les diferents cultures, i compromès amb el seu entorn.
 • Fomentar el creixement personal a través de la col.laboració i la cooperació.